Portada
 

Anàlisi de Dades Experimentals
© Antoni Amengual Colom. Departament de Física, Universitat de les Illes Balears.

Versió 1.0 publicada al setembre de 2013. DL: PM 860-2013.

Presentació

Es presenten temes bàsics per saber  analitzar  dades obtingudes experimentalment i calcular paràmetres d'equacions i models físics simples a partir d'elles.

Els temes i els  exercicis que es trobaran en aquest curs, i el llibre Pràcticas Virtuales de Física Básica (Edicions UIB) per a qui estigui més interessat, proporcionen el material necessari per treballar l'assignatura de formació bàsica del grau de Física Anàlisi de Dades Experimentals. L'assignatura desenvolupa temes i competències del grau de Física dins la matèria Tècniques Experimentals. L'alumnat aprendrà a determinar els diversos tipus d'errors que es produeixen inevitablement en les mesures experimentals i les incerteses en les magnituds calculades a partir dels resultats obtinguts. També aprendrà a usar les distribucions estadístiques més comunes, tractar estadísticament les mesures experimentals, determinar els paràmetres d'un model a partir de dades, usar fulls de càlcul i aplicar coneixements de programació. Les competències adquirides han de servir especialment per treballar els resultats obtinguts en les diverses assignatures amb feina de laboratori posteriors, però també en tot tipus de càlculs numèrics.

L'ús d'aquestes pàgines per treballar les competències d'una assignatura han determinat la selecció dels temes. Els elegits són bàsics i han estat tractats en diferents llibres. La presentació feta aquí té el valor que li confereix el medi de presentació. S'ha aprofitat la interactivitat permesa per una presentació electrònica. Els mapes conceptuals interactius, els índex i els hiperenllaços, les imatges que canvien o les presentacions animades són exemples d'aquest valor. S'han inclòs eines que s'integren de manera natural amb aquest tipus de presentació. Es poden esmentar tres programes executables per simular la realització d'uns experiments (en el llibre Pràcticas Virtuales de Física Básica se'n poden trobar més), un cronòmetre amb un registre dels temps mesurats, un simulador de llançament de daus i un simulador d'un comptador Geiger.

Dins cada tema hi ha uns menús senzills que permeten navegar pels continguts del curs. El botó [Només títols] permet veure l'estructura de cada pàgina i resulta útil per estudiar el contingut. El curs s'hauria de començar observant el mapa dels coneixements per explorar.