Miquel Lluís Corró Moyà

Departament de Física
Universitat de les Illes Balears
E-07122 Palma de Mallorca, Spain
e-mail: miguel.corro@uib.es
Phone : +34-71-172535
Fax: +34-71-173426